……………………………..Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię, nazwisko, adres Konsumenta

 

 

ARS Kamil Grzybicki

ul. Świetlików 8/134

                                                                                                                            01-389 Warszawa

 

             

 

 

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 

 

Ja………………….…………….................................................niniejszym informuję/informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

1) …………………………………………………...…………..……

2)……………………………………………………………………..

3)……………………………………………………………………..

 

Data odbioru Towaru przez Konsumenta    ………………………………………..…

 

 

 

……………………………………

                                                                                       Podpis konsumenta