REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ARS Z 21.06.2021 r.

I.  Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.   Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego ARS;

2.   Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

3.   Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego.

4.   Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.sklep.arsdance.pl, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5.   Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

6.   Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

7.   Sprzedawca - Kamil Grzybicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ARS Kamil Grzybicki w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres: ul. Świetlików 8/134, 01-389 Warszawa, posiadającym NIP: 8451941588, REGON: 381716170;

8.   Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

9.   Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

10.Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);

11.Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 

II.  Postanowienia ogólne

 

1.   Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.   Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep.arsdance.pl

3.   Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę.

4.   Regulamin określa w szczególności: 

a)   zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;

b)   warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Towarów;

c)   warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;

d)   zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.

5.   Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

a)   Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub

b)   Chrome w wersji 49 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub

c)   Firefox w wersji 43 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub

d)   Microsoft Edge w wersji 13 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub

e)   Opera w wersji 36 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub

f)    Safari w wersji 4 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript.

6.   W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

7.   Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony www.sklep.arsdance.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 

1.   Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu internetowego.

2.   Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu internetowego. Jej warunkiem jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.   Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a)   podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b)   dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,

c)   dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.

4.   W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

5.   Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a)   niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b)   korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c)   niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d)   korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów,

e)   korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f)    korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV.   Zawarcie Umowy sprzedaży

 

1.   Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.   W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową sklep.arsdance.pl, dokonać wyboru Towarów poprzez ich dodanie do koszyka, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

3.   W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.   Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) metody płatności,

d) sposobu dostawy,

e) czasu dostawy.

5.   W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

6.   Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

7.   Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

8.    Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

9.   Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

10.Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin Sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

V.  Dostawa

1.   Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2.   Dostawa zamówionych Towarów dokonywana jest za pośrednictwem InPost sp. z o.o. Koszty dostawy wskazywane w momencie składania Zamówienia, wynoszą od 14,69 zł do 17,39 zł (zależnie od wielkości zamówienia).

3.   Sprzedaż Towarów możliwa jest jedynie z przedpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.   Zamówienia realizowane są w ciągu 21 dni roboczych.

5.   Czas realizacji zamówienia jest to czas od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego do momentu nadania paczki za pośrednictwem InPost sp. z o.o.

6.   Czas dostawy zamówienia jest to czas od momentu nadania paczki za pośrednictwem InPost sp. z o.o. do pierwszej próby doręczenia paczki na wskazany przez Klienta adres i wynosi 1-7 dni roboczych

7.   W przypadku, gdy realizacja zamówienia nie jest możliwa w czasie wskazanym w punkcie 4 powyżej, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

 

VI.  Ceny i metoda płatności

 

1.   Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne składniki.

2.    Klient ma możliwość uiszczenia ceny przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: 62 1050 1025 1000 0097 3643 5083.

 

VII.  Prawo do odstąpienia od umowy

 

1.   Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient będący jednocześnie Konsumentem wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

2. Na podstawie art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku, gdy zamówiony Towar jest przygotowywany według indywidualnej specyfikacji konsumenta.

3.   Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres: ARS Kamil Grzybicki, ul. Świetlików 8/134, 01-389 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: ars.studiotanca@gmail.com).

4.   Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5.   Zwracany Towar rzeczy Klient prześle na adres: ARS Kamil Grzybicki, ul. Świetlików 8/134, 01-389 Warszawa. Zwroty przesyłane pod inny adres nie będą rozpatrywane.

6.   W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, o którym mowa w pkt VII Regulaminu Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

7.   Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Klient odeśle Sprzedawcy zwracany Towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.

8.   Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 

1.   Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561 - 5563 i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

2.   Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: ARS Kamil Grzybicki, ul. Świetlików 8/134, 01-389 Warszawa. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

1.   Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2.   Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu internetowego.

3.   Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ARS Kamil Grzybicki, ul. Świetlików 8/134, 01-389 Warszawa, mailowo pod adres: ars.studiotanca@gmail.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.

4.   W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5.   Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

 

X.  Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

 

1.   Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2.   W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3.   Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

4.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

XI.  Dane osobowe i polityka prywatności

Szczegółowe dane dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: www.sklep.arsdance.pl