Polityka Prywatności

 

Najlepszy Kliencie!

W związku z faktem, iż Twoje bezpieczeństwo jest moim priorytetem, stworzyłem Politykę Prywatności zgodną z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (zwanym dalej „RODO”). Dowiesz się z niej, w jaki sposób wykorzystywane są Twoje dane osobowe, kto jest ich administratorem, a kto podmiotem przetwarzającym dane. W niniejszym dokumencie nazwę Cię „Klientem”.

 

1.    Administratorem danych osobowych (zwanym dalej „Administrator”) jest Kamil Grzybicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ARS Kamil Grzybicki w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres: ul. Świetlików 8/134, 01-389 Warszawa, posiadającym NIP: 8451941588, REGON: 381716170, prowadzący sklep internetowy pod adresem www.sklep.arsdance.pl.

 

2.      Państwa dane, w ramach umowy powierzenia danych osobowych, przechowywane są na serwerach dostawcy systemu sklepu internetowego, OVH sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Swobodna 1, 50-088 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS: 0000220286, REGON: 933029040, NIP: 8992520556 (zwanym dalej „Operatorem”). Operator w świetle RODO jest Podmiotem Przetwarzającym Dane. Połączenie ze sklepem odbywa się w sposób szyfrowany, czego dowodem jest odpowiednia informacja obok paska adresu w Państwa przeglądarce.

3.    Administrator oraz Operator chronią dane osobowe Klientów przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją poprzez odpowiednie zabezpieczenia systemowe i techniczne.

4.    Dane osobowe Klientów są przechowywane i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Przetwarzamy jedynie dane niezbędne do wykonania umowy sprzedaży, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wprowadzone przez Klienta w momencie rejestracji w sklepie internetowym sklep.arsdance.pl

5.      W przypadku zapisania się do Newslettera dane osobowe Klientów, tj. imię i nazwisko,  adres poczty elektronicznej (adres e-mail) przetwarzane są do celów marketingowych za wyraźną zgodą wyrażoną w momencie zapisu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może zostać cofnięta w każdym momencie poprzez panel klienta w sklepie lub poinformowanie Administratora poprzez adres mailowy: ars.studiotanca@gmail.com.

6.      W przypadku wypełnienia formularza kontaktowego dane osobowe Klientów, tj. imię i  adres poczty elektronicznej (adres e-mail) przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zadane poprzez formularz kontaktowy zapytanie, za wyraźną zgodą wyrażoną w momencie jego wypełnienia. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane poprzez formularz kontaktowy zapytanie może zostać cofnięta w każdym momencie poprzez poinformowanie Administratora poprzez adres mailowy: ars.studiotanca@gmail.com.

7.    Klientowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz informacji czy Administrator oraz Operator przetwarzają dane zgodnie z ich celem.

8.    Klientowi przysługuje prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych.

9.    Klient może sam dokonać zmiany swoich danych poprzez panel klienta w sklepie internetowym www.sklep.arsdance.pl, bądź wystąpić do Administratora z prośbą o ich zmianę lub sprostowanie, w momencie gdy są nieprawidłowe lub niekompletne.

10. Klientowi przysługuje prawo do bycia zapomnianym – całkowitego usunięcia danych, w tym celu powinien wystąpić do Administratora poprzez adres mailowy: ars.studiotanca@gmail.com. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych, w przypadku opisanym w pkt 12.

11. Klient może wystąpić do Administratora z żądaniem przeniesienia uprzednio przekazanych przez Klienta danych do innego Administratora.

12. Dane osobowe Klientów uzyskane w celu wykonania umowy będą przetwarzane tak długo, jak będzie to konieczne w celu wykonania umowy, a następnie przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie mogą być wystosowane wobec Administratora tj. roszczenia z tytułu rękojmi lub roszczenia pochodzące od organów podatkowych (do 5 lat).

13. Dane osobowe Klientów uzyskane na podstawie zgody na przetwarzanie w celach marketingowych, będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

14. Dane osobowe Klientów wpisane w formularzu kontaktowym, uzyskane na podstawie zgody na przetwarzanie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane poprzez formularz kontaktowy zapytanie, będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

15. Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania danych Klienta w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa podmiotom trzecim w celu wykonania umowy dla Klienta. Podmiotami trzecimi w tym przypadku mogą być np. operatorzy płatności, firmy kurierskie, biura rachunkowe. W powyższych przypadkach Administrator przekaże jedynie dane niezbędne do wykonania określonej czynności w ramach umowy.

16. Administrator może zostać zobowiązany do przekazania danych osobowych Klienta, na żądanie odpowiednich służb i organów tj. sądu czy prokuratora, bez wiedzy Klienta tylko na podstawie obowiązujących przepisów prawa po wcześniejszej weryfikacji ich zasadności.

17. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy wypełnienia obowiązku informacyjnego oraz innych na nim spoczywających w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie możliwości oszustwa i podszycia się pod Klienta.

18. Administrator oświadcza, że nie stosuje mechanizmów polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

19. Klient posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia powyższych zasad przetwarzania.

20. Niniejsza Polityka Prywatności zaczyna obowiązywać od 21.06.2021 r.